Hoạt động

Mua nước tặng bà con lao động ngày nắng nóng

(Trích thu nhập nghề làm streamer) Ngày 15/4/2024 chúng tôi đã trích thu nhập để mua những chai nước suối tặng bà con lao động ngày nắng nóng.

TPHCM những ngày nắng như đổ lửa, những bước chân lại tung tăng xuống phố gặp gỡ bà con lao động nghèo và chia sẻ những chai nước mát.
z5350643061605-34833fcf5e6b260c7943006e899e23ca z5350643150250-0cda1974cea09a76948060200519dde9 z5350643150009-096ee778ef33ac98ea7b3424cc891080 z5350643143194-c19754c6466949093133d5aa3956e9c8 z5350643135167-a2ccc3cbc8b6af56ff9fa452de5331e0 z5350643135669-7e89da6e8d3b28e5c3be607e57bceb66 z5350643130816-76a5c3b91cfa1d2a7607b3dc4bed0c7f z5350643121566-731a46e4ad630581d0e0ccc9dcc414ff z5350643113059-33e6295b434a5e330840a4591d4a1d7a z5350643110804-f278564ace5539b939a26ad35be999b0 z5350643108262-709b25dfbd3c05ef0665e75cd46e31d9 z5350643102932-e2d19e7a9b91ad04616294665c552aba z5350643103328-c454726ae8dc0cfa1da3b7ba4b01f8ed z5350643089964-aeb32bb5f0cd137e0882a126e30a3736 z5350643089728-ef3cedf0573ffdd1e055dad0c640b105 z5350643084073-b5917a00c2a1a95a3b5ce0094e8d81cc z5350643081833-2c8ca1a1cf741e7f1624f59df82d5a4f z5350643076677-6f4db75cb5e77361251436d9df45f61c z5350643072201-4d16fe9fa89d4348c2c98743359051e6

Có thể bạn quan tâm